Wooopit
Aktualna restauracja
 
PL | EN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU WOOOPIT DLA RESTAURACJI

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: "Regulamin") określa zasady, zakres, warunki korzystania z systemu Wooopit (dalej: "Aplikacja") przeznaczonego na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi Android, iOS oraz przeglądarek web, a także zasady ochrony danych osobowych oraz oferowanych za jego pośrednictwem usług. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 z późń. zm.). Regulamin określa także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Dostawcy oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawców. Warunkiem korzystania z Aplikacji Wooopit jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.
 2. Właścicielem Aplikacji oraz podmiotem świadczącym usługi za jej pomocą jest spółka Kooorier sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 58,50-127 Wrocław,wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000699122, NIP 895-21-58-422, REGON 368211571.

§1. Definicje

 1. Aplikacja Wooopit – darmowa aplikacja mobilna (oprogramowanie) oraz darmowy portal web umożliwiające zarejestrowanym Użytkownikom zawarcie umowy na zakup zamówionych dań i produktów żywnościowych oferowanych poprzez Aplikację przez Usługodawców przy użyciu mobilnych urządzeń połączonych z siecią Internet.
 2. Regulamin – niniejszy dokument regulujący warunki i zasady korzystania z Aplikacji.
 3. Dostawca – spółka Kooorier sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 58,50-127 Wrocław, REGON: 368211571, NIP: 8952158422.
 4. Użytkownik – zarejestrowana w Aplikacji i akceptująca Regulamin osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która za pomocą Aplikacji korzysta z usług świadczonych przez Dostawcę.
 5. Restauracja – punkt gastronomiczny, który współpracuje z Dostawcą, oferując, a także sprzedając na rzecz Użytkowników, swoje produkty za pomocą Aplikacji.
 6. Rejestracja Użytkownika – czynność dokonywana przez Użytkownika, polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego udostępnionego nieodpłatnie przez Dostawcę na zasadach przewidzianych w Regulaminie, wymagana do uzyskania przez Użytkownika dostępu do w pełni funkcjonującej Aplikacji.
 7. Rejestracja Restauracji czynność dokonywana przez Restaurację, polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Dostawcę na zasadach przewidzianych w Regulaminie, po zakończeniu której dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi pomiędzy Dostawcą, a Restauracją,

 8. Hasło – ciąg znaków (cyfry, litery, znaki specjalne) podany przez Użytkownika w procesie Rejestracji wykorzystywany w celu uzyskania dostępu do Konta.

 9. Konto – utworzona przez Dostawcę na rzecz danego Użytkownika część Aplikacji po prawidłowym przeprowadzeniu Rejestracji, dzięki której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Aplikacji.
 10. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą o świadczenie usług drogą elektroniczną, upoważniająca Użytkownika do korzystania z usług udostępnionych przez Dostawcę w ramach Aplikacji, zgodnie z warunkami ustalonymi w niniejszym Regulaminie.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Dostawca jest właścicielem i administratorem danych osobowych Usługodawców oraz osobą zarządzającą Aplikacją.
 2. Pobranie Aplikacji oraz korzystanie z niej jest bezpłatne. Aplikacja jest dostępna w internetowych sklepach z aplikacjami: w przypadku systemu Android – Google Play, a w przypadku systemu IOS – App Store.
 3. Dla korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie urządzenia mobilnego lub przeglądarki web zgodnej ze standardem HTML5 i obsługą JavaScript podłączonych do sieci Internet. Koszty połączenia z siecią Internet ponosi Dostawca zgodnie z umowami zawartymi z operatorem telekomunikacyjnym.
 4. Dostawca nieodpłatnie udostępnia Usługodawcom Regulamin za pośrednictwem Aplikacji przed zawarciem umowy w sposób umożliwiający pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.

§3. Rejestracja Usługodawcy

 1. Warunkiem korzystania z Aplikacji jest bezpłatna Rejestracja Usługodawcy.
 2. Dostawca udostępnia w ramach Aplikacji formularz rejestracyjny po pierwszym uruchomieniu Aplikacji w celu Rejestracji.
 3. Rejestracja odbywa się poprzez wpisanie przez Usługodawcę w formularzu wymaganych danych osobowych i adresowych, a także danych identyfikujących przedsiębiorstwo oraz akceptację Regulaminu. Usługodawca zobowiązuje się w procesie rejestracyjnym do wprowadzenia danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.
 4. Po dokonaniu Rejestracji Usługodawca wybiera Login i Hasło, którymi będzie się każdorazowo posługiwał przy logowaniu do Aplikacji.
 5. Po dokonaniu Rejestracji Dostawca ocenia Usługodawców pod kątem jakości, rodzaju oferowanych produktów, menu oraz staranności i rzetelności w świadczeniu usług. Dostawca w sposób dowolny i indywidualny dobiera kryteria brane pod uwagę w procesie oceny Usługodawców.
 6. Dostawca w terminie 14 dni poinformuje Usługodawcę o pozytywnym lub negatywnym wyniku oceny, wysyłając e-mail na adres podany przez Usługodawcę w procesie Rejestracji.
 7. W przypadku negatywnej oceny Konto Usługodawcy zostanie zawieszone. W celu aktywacji zawieszonego Konta należy skontaktować się z administratorem systemu, wysyłając e-mail na adres: contact@wooopit.com.
 8. W przypadku pozytywnej oceny pomiędzy Usługodawcą a Dostawcą zawarta zostaje umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest: prowadzenie przez Dostawcę Konta Usługodawcy, uzyskanie przez Usługodawcę dostępu do Konta i pełnej funkcjonalności Aplikacji, pośredniczenie przy zawieraniu umów pomiędzy danym Użytkownikiem a danym Usługodawcą oferującym swoje produkty za pomocą Aplikacji, udostępnianie poprzez Aplikację treści ofert przekazywanych przez Usługodawcę dla Dostawcy, udostępnianie treści reklamowych Użytkownikom.
 9. Usługodawca w momencie Rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie w Aplikacji danych, o których mowa w § 3 ust. 3 powyżej, a także na ich przechowywanie i przetwarzanie przez Dostawcę
 10. Usługodawca ma dostęp do danych, o których mowa w § 3 ust. 3, oraz możliwość ich zmiany.
 11. Usługodawca jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych niezwłocznie po każdej zmianie tych danych, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania zmiany.
 12. Konto Usługodawcy nie może zostać przeniesione na innego Użytkownika.

§4. Obowiązki Restauracji

 1. Usługodawca jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, a także zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.
 2. Usługodawca zobowiązany jest w szczególności do: a) korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej działania, b) korzystania z materiałów dostępnych w Aplikacji jedynie w ramach dozwolonego użytku, c) korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający pracy innych Usługodawców, Użytkowników oraz Dostawcy, a także z poszanowaniem dóbr osobistych innych Usługodawców i Użytkowników Aplikacji (prawo do prywatności) oraz innych przysługujących mu praw.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do każdorazowego powiadomienia Dostawcy o każdym naruszeniu jego prawa w związku z korzystaniem z Aplikacji.
 4. Usługodawca nie będzie sam ani przy udziale osób trzecich zmieniał, obchodził i łamał zabezpieczeń Aplikacji, dokonywał czynności powodujących uszkodzenia Aplikacji lub doprowadzał do jej przeciążenia.
 5. Usługodawcy nie przysługują żadne prawa do udostępnionych przez Dostawcę poprzez Aplikację treści ani materiałów, które stanowią własność Dostawcy i podlegają ochronie prawem autorskim. Usługodawca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach realizacji umowy oraz dozwolonego użytku. Zabrania się całkowitego lub częściowego kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania oraz reprodukowania udostępnionych treści lub materiałów.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do uniemożliwiania dostępu do Aplikacji osobom trzecim. Za poufność i bezpieczeństwo swojego Konta odpowiedzialny jest wyłącznie Usługodawca, który zobowiązany jest także do niezwłocznego poinformowania Dostawcy o nieautoryzowanym wykorzystaniu jego Konta w Aplikacji przez osoby trzecie.
 7. Naruszenie przez Usługodawcę obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z Regulaminu zwalnia Dostawcę z odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu naruszenia. Usługodawca obowiązany jest do pokrycia szkody w stosunku do Dostawcy, która powstała w związku z naruszeniem przez Użytkownika jakiejkolwiek zasady korzystania z Aplikacji.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do realizacji złożonych za pomocą Aplikacji zamówień Użytkowników. Zamówienia Użytkowników będą udostępnione Usługodawcy pod adresem: https://restaurant.wooopit.com. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia przez Usługodawcę, Usługodawca zostanie obciążony dodatkowa opłatą wg parametrów określonych w Tabeli Opłat i Specyfikacji Dostawy
 9. Usługodawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w czasie określonym w zamówieniu. Usługodawca ma prawo do przesunięcia terminu zamówienia do przodu, jednak jedynie w ramach dnia, na który zostało złożone zamówienie. Usługodawca otrzymuje dostęp do funkcjonalności kolejki zamówień. Za jej pomocą może zarządzać przepływem zamówień w czasie (włączyć przyjmowanie zamówień, wyłączyć przyjmowanie zamówień, sterować dopuszczalną liczbą zamówień w jednostce czasu oraz przesuwać czas realizacji zamówienia w ramach tego samego dnia).
 10. Usługodawca ponosi samodzielną, pełną odpowiedzialność z tytułu braku wykonania, nienależytego wykonania lub nieterminowego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z Użytkownikiem, jak również z tytułu podania nieprawdziwych informacji, w tym: danych rejestrowych firmy, danych adresowych, danych kontaktowych, opisów produktów, cen i promocji.

§5. Obowiązki i uprawnienia Wooopit

 1. Dostawca ponosi odpowiedzialność za usługi świadczone drogą elektroniczną na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.).
 2. Dostawca dba o zapewnienie najwyższej dostępności Aplikacji, jak również o jak najszybsze usuwanie wszelkich awarii spowodowanych błędnym działaniem Aplikacji. Niemniej, Usługodawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu zapewnienia stałej i nieprzerwanej dostępności Aplikacji.
 3. Dostawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Usługodawca nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.
 4. Dostawca jest jedynie pośrednikiem przy zawarciu umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. Umowy zawarte za pośrednictwem Aplikacji tworzą uprawnienia i zobowiązania pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem.
 5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za (i) szkody będące skutkiem naruszenia przez Użytkowników praw osób trzecich, (ii) szkody powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji ani za (iii) usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.
 6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne/przeglądarka web Usługodawcy, które uniemożliwiają lub ograniczają Usługodawcy korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.
 7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązania przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, wynikające z umowy zawartej pomiędzy nimi za pośrednictwem Aplikacji.
 8. Dostawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości składania zamówień w dowolnym momencie bez podawania przyczyny.
 9. W ramach umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w § 3 ust. 8 powyżej, Dostawca może przekazać Usługodawcy nieodpłatnie urządzenie o nazwie "Wooopit Beacon". Urządzenie to Usługodawca powinien zainstalować w swoim lokalu. Za pomocą urządzenia Usługodawca może bezpłatnie przekazywać treści reklamowe Użytkownikom posiadającym Aplikację (w wersji na telefon komórkowy) i znajdującym się w pobliżu lokalu. Usługodawca odpowiada za treści przekazywane na telefony Użytkowników.
 10. W ramach umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w § 3 ust. 8 powyżej, Dostawca może przekazać Usługodawcy tablet, za który Usługodawca nie płaci, w celu przyjmowania zamówień poprzez aplikację. Żeby korzystać z urządzenia Usługodawca musi mieć dostęp do sieci WiFi lub karty Sim oraz mieć na uwadze, by używać jej wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług w ramach umowy z Dostawcą.
 11. W ramach umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w § 3 ust. 8 powyżej, Dostawca może dostarczyć profesjonalnie wykonane fotografie produktów oferowanych przez Usługodawcę. Zasady oraz koszt takiej usługi ujęte zostały w Tabeli Opłat i Specyfikacji Dostawy
 12. W ramach umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w § 3 ust. 8 powyżej, Dostawca może zapewnić promocję Usługodawcy oferowanych przez niego produktów za pomocą dostępnych metod marketingowych.
 13. W ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia produktów zamówionych przez Użytkowników po wcześniejszym ich odbiorze od Usługodawcy.

§6. Pozostałe regulacje pomiędzy Dostawcą a Usługodawcą

 1. Usługodawca oraz Dostawca nie ujawnią osobom trzecim żadnych informacji dotyczących warunków umowy oraz jej wypowiedzenia.
 2. W przypadku informowania Użytkowników o zmianach w warunkach umowy lub o rozwiązaniu współpracy, Usługodawca i Dostawca będą kierowały się profesjonalizmem i powstrzymają się od wydawania subiektywnych ocen, mogących zaszkodzić działalności którejś ze Stron. Dotyczy to zarówno przekazywania informacji poprzez media społecznościowe jak inne kanały komunikacji.
 3. Usługodawca i Dostawca nie będą wydawać opinii niezgodnej z prawdą na swój temat, które mogłyby narazić ich firmy na utratę zaufania potrzebnego przy prowadzonym przez nich rodzaju działalności.

§7. Rozliczenia stron

 1. Dostawca zobowiązuje się przekazać Usługodawcy opłatę z tytułu złożonych przez Użytkowników zamówień w terminie określonym w Tabeli Opłat i Specyfikacji Dostawy , pomniejszoną o prowizję Dostawcy w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Specyfikacji Dostawy z tytułu pośrednictwa przy zawarciu umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
 2. Regulacja dotycząca prowizji należna jest tylko za pośrednictwo finansowe. W związku z tym faktura wystawiana będzie na dwie usługi - pośrednictwo finansowe oraz dostawę paczek.
 3. Okresem rozliczeniowym będzie okres 10 lub 20 dni roboczych w zależności od umowy zawartej pomiędzy stronami.
 4. Dostawca zobowiązuje się wystawić Usługodawcy za każdy miesiąc zbiorczą fakturę za wszystkie zamówienia Użytkowników obsłużone za pośrednictwem Aplikacji przez danego Usługodawcę w danym miesiącu, do 15. dnia następnego miesiąca (e-faktura).
 5. Płatności wykonywane przez Użytkowników za zamówienia, pomniejszone o prowizję, będą przekazywane w formie przelewu bankowego na konto Usługodawcy średnio w czasie określonym w Tabeli Opłat i Specyfikacji Dostawy
 6. Usługodawca wyraża zgodę na przesyłanie mu faktur, o których mowa w § 6 ust. 3 powyżej, na adres e-mail wskazany podczas procesu rejestracji. Dostawca prześle Usługodawcy fakturę na wskazany adres e-mail do 15. dnia każdego miesiąca.
 7. W przypadku zamówienia z wyborem opcji płatność przy odbiorze, które nie zostanie opłacone przez klienta, a pojawiło się w systemie, tzw. fałszywe zamówienie, posiłek zostanie przekazany do utylizacji, a paragon załączony do takiego zamówienia będzie dostarczony do Restauracji. Koszt posiłku pokrywany jest przez Restaurację, natomiast koszty związane z dostawą obciążają Dostawcę.
 8. Dostawca zobowiązuje się odebrać tablet przekazany wcześniej Usługodawcy w ciągu 5 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy. Usługodawca zobowiązuje się przekazać tablet Dostawcy.

§8. Wystawienie produktów żywnościowych na platformie Aplikacji

 1. Po dokonaniu Rejestracji oraz uzyskaniu pozytywnej oceny Dostawcy, Usługodawca zobowiązuje się do wystawienia swoich produktów żywnościowych oraz świadczonych usług na platformie Aplikacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o pozytywnym wyniku oceny.
 2. Brak wystawienia produktów żywnościowych oraz usług na platformie Aplikacji w terminie wskazanym w § 7 ust. 1 powyżej będzie rozumiane jako złożenie przez Dostawcę oświadczenia o rozwiązaniu umowy.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do nie oferowania w Aplikacji produktów alkoholowych.

§9. Realizacja umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą

 1. Wystawienie produktów żywnościowych na platformie Aplikacji przez Usługodawców nie stanowi wiążącej oferty. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą jest zawarta w momencie pobrania przez Dostawcę, w imieniu Usługodawcy, opłaty za usługę z karty płatniczej Użytkownika w kwocie równej wartości zamówienia zatwierdzonego przez Użytkownika. W przypadku zamówienia z opcją płatności przy odbiorze, umowę uważa się za zawartą w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia przez Użytkownika.
 2. Użytkownik składa zamówienie produktów oferowanych przez Usługodawcę poprzez ich wybór, dodanie ich do "koszyka" oraz przejście do opcji zakończenia procesu dokonania płatności.
 3. Aplikacja Wooopit oferuje dwie metody zamawiania: odbiór osobisty, opcja dostawy.
 4. Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, bowiem Użytkownik zamawia za pomocą Aplikacji świeże dania i inne produkty żywnościowe, czyli rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności.
 5. Składając zamówienie, Użytkownik wybiera jedną z metod płatności ustalonych przez Dostawcę.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do wydania paragonu do każdego zamówienia. Kwota oraz produkty widniejące na paragonie wydawanym przez Usługodawcę pokrywają się z zamówieniem oraz jego wartością widocznymi w systemie. Na paragonie należy również nabić kwotę dostawy odpowiadającą kwocie, którą płaci Użytkownik.
 7. Ceny produktów oferowanych przez Usługodawców za pośrednictwem Aplikacji są cenami brutto.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do przyjęcia zamówionych produktów w czasie widniejącym na zamówieniu osobiście lub przez osobę przez siebie wyznaczoną do odbioru. Jeżeli Użytkownik lub osoba wyznaczona przez niego do odbioru, nie przyjmie produktów w wyznaczonym miejscu i czasie, musi liczyć się z utratą zamówienia bez możliwości refundacji jego kosztu. W przypadku opcji zamówienia z odbiorem osobistym, Użytkownik zobowiązany jest do osobistego odbioru zamówienia. Podobnie, jeśli Użytkownik nie odbierze zamówienia osobiście w terminie widniejącym na zamówieniu, musi liczyć się z utratą zamówienia bez możliwości refundacji jego kosztu.

§10. Sposób dokonywania płatności przez Użytkownika. Dostawa produktów

 1. Użytkownik dokonuje zapłaty za złożone zamówienie za pośrednictwem płatności internetowej, realizowanej przez systemy płatnicze zewnętrznych operatorów: PayU, ING Bank Śląski, Braintree zgodnie z wyborem Użytkownika.Istnieje również możliwość zapłaty gotówką bezpośrednio przy odbiorze.
 2. Płatność internetową, o której mowa w § 9 ust.1 powyżej, uznaje się za dokonaną z chwilą akceptacji transakcji Użytkownika przez operatora zewnętrznego płatności internetowej oraz przekazania tej informacji Dostawcy.
 3. W przypadku odrzucenia zamówienia, o czym Użytkownik jest informowany w formie wiadomości systemowej, płatność za zamówienie jest zwracana na konto Użytkownika w terminie 2-4 dni roboczych od odrzucenia zamówienia (w zależności od operatora).
 4. Dostawca organizuje dostawę zamówionych przez Użytkowników produktów w ramach własnych zasobów.
 5. Dostawa realizowana jest jak najszybciej od momentu odbioru zamówienia z restauracji, jej czas zależy od drogi przebywanej przez kuriera, jednak nie przekracza on godziny. Czas przygotowania określony jest indywidualnie dla każdego zamówienia.
 6. Zamówione produkty są dostarczane na obszarze terytorialnym zdefiniowanym przez Usługodawców, udostępnionym przez Usługodawców w Aplikacji w formie adresu oznaczonego na mapie wraz z odległością, którą musi przebyć kurier z restauracji do miejsca dostawy, podaną w kilometrach do informacji Użytkowników.

§11. Odbiór posiłku przez Dostawcę z Restauracji

 1. Posiłki przekazywane są Dostawcy przez Restaurację w taki sposób, aby zmiana zawartości nie była możliwa bez otwierania lub zmiany opakowania oraz, aby Dostawcy od momentu przyjęcia posiłku od restauracji do momentu przekazania go odbiorcy, nie mieli konieczności styczności z żywnością. Sposób przekazywania Dostawcom posiłków musi wykluczać możliwość styczności z żywnością, a także dostęp do niej bez ingerencji w opakowanie.
 2. Wszystkie Restauracje oraz osoby pracujące w styczności z przekazywaną żywnością muszą spełniać wszelkie wymogi określone przepisami prawa żywnościowego.
 3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe lub niedostateczne opakowanie posiłku. Przyjęcie posiłku przez Dostawcę nie uzasadnia domniemania, że opakowanie było właściwe. Jeżeli Dostawca stwierdzi, że opakowanie nie spełnia ustalonych warunków, ma prawo odmówić przyjęcia posiłku.
 4. Jeżeli przedmiotem Dostawy jest przewóz żywności po obróbce termicznej, restauracja musi wydać posiłek niezwłocznie po obróbce termicznej, tak aby wewnętrzna temperatura posiłku wynosiła co najmniej 75 stopni Celsjusza.
 5. Partner ponosi odpowiedzialność za weryfikację zgodności zawartości posiłków z zamówieniem oraz umową. Dostawca ma jednak prawo odmówić wykonania dostawy jeśli stwierdzi, że przedmiot jest niezgodny z zakresem świadczonej usługi.
 6. Partner korzysta z usługi wyłącznie w zakresie określonym w umowie oraz regulaminie.

§12. Zakończenie korzystania z Aplikacji

 1. Regulamin na korzystanie z aplikacji obowiązuje na czas nieokreślony.
 2. Usługodawca może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego/sieci web i zgłoszenia prośby o usunięcie konta do administratora na adres e-mail: contact@wooopit.com.
 3. W przypadku stwierdzenia, że Usługodawca dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, narusza zasady współżycia społecznego lub godzi w usprawiedliwiony interes Dostawcy, a w szczególności jego dobre imię, Dostawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Usługodawcę z Aplikacji oraz świadczonych za jej pośrednictwem usług.
 4. Zarówno Usługodawcy, jak i Dostawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podawania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy składa się w formie elektronicznej i jest skuteczne z chwilą jego doręczenia drugiej Stronie. Dostawca, wraz z momentem otrzymania oświadczenia, bezzwłocznie usunie Konto Usługodawcy.

§13. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na działanie Aplikacji oraz na świadczone za jej pośrednictwem usługi w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, a także zadać pytania dotyczące korzystania z Aplikacji, wysyłając e-mail na adres Dostawcy: contact@wooopit.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę i model urządzenia mobilnego/przeglądarki web, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji oraz login użytkownika. Ponadto, reklamacja może zawierać imię i nazwisko, firmę Usługodawcy oraz numer jego telefonu.
 3. Dostawca rozpatruje reklamację w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji oraz informuje Użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia, wysyłając e-mail na adres wskazany w reklamacji. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Dostawca zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji do Usługodawcy z prośbą o ich uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Usługodawcę przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 4. Dostawca może rozpatrywać skargi dotyczące zamówionych produktów od danego Usługodawcy. Użytkownik może skontaktować się bezpośrednio z Usługodawcą lub skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Dostawcy, który odbiera wniosek. Dane kontaktowe Usługodawcy mogą być pobierane przez Użytkownika z poziomu aplikacji

§14. Ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Usługodawcę korzystającego z Aplikacji będą przechowywane i przetwarzane w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm).
 2. Wszystkie zgromadzone przez Dostawcę dane osobowe Usługodawcę są przechowywane i przetwarzane w sposób niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji.
 3. Usługodawca wyraża zgodę na wykorzystywanie i przechowywanie przez Dostawcę danych osobowych w celach związanych z reklamą, badaniami rynku lub zgodnego z popytem kształtowania ofert. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolna. Usługodawca może w dowolnym momencie, w formie elektronicznej cofnąć swoją zgodę.
 4. Usługodawca wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych w celach związanych z przestrzeganiem niniejszego Regulaminu lub dochodzeniem roszczeń prawnych związanych z realizacją z Regulaminu.
 5. Wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych przez Usługodawcę ma charakter dobrowolny, a Usługodawcy przysługuje prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawienia.

§15. Postanowienia końcowe

 1. Jeśli którekolwiek z postanowień lub postanowienia Regulaminu zostaną uznane przez sąd lub inny uprawniony organ za nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy i będą uznawane za obowiązujące i wiążące. Postanowienie uznane za nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem zostanie zastąpione przez inne, które najlepiej będzie odpowiadać ekonomicznemu i gospodarczemu celowi korzystania z Aplikacji.
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Nowy Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia nowej jego wersji w Aplikacji. Usługodawca może dokonać pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń i sprzeciwu do zmian wprowadzonych w Regulaminie w terminie 7 dni od daty jego udostępnienia. Zgłoszenie sprzeciwu przez Usługodawcę spowoduje automatycznie ustanie uprawnień do korzystania z Aplikacji.
 3. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu będzie prawo polskie.
 4. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu lub powstające w związku z nim będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Dostawcy.
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.