REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU WOOOPIT

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: "Regulamin") określa zasady, zakres, warunki korzystania z systemu Wooopit (dalej: "Aplikacja"), przeznaczonego na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi Android, IOS oraz przeglądarek web, a także zasady ochrony danych osobowych oraz oferowanych za jego pośrednictwem usług. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 z późń. zm.). Regulamin określa także prawa i obowiązki Użytkowników Aplikacji oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Dostawcy. Warunkiem korzystania z Aplikacji Wooopit jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.
 2. Usługi dostępne za pomocą Aplikacji świadczone są przez spółkę Kooorier sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 58,50-127 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000699122, NIP 895-21-58-422, REGON 368211571.

§1. Definicje

 1. Aplikacja Wooopit – darmowa aplikacja mobilna (oprogramowanie) oraz darmowy serwis web, umożliwiające zarejestrowanym Użytkownikom zawarcie umowy na zakup zamówionych produktów oferowanych poprzez Aplikację przez Usługodawców, przy użyciu mobilnych urządzeń połączonych z siecią Internet.
 2. Regulamin – niniejszy dokument, regulujący warunki i zasady korzystania z Aplikacji.
 3. Dostawca – spółka Kooorier sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 58,50-127 Wrocław, REGON: 368211571, NIP: 895-21-58-422.
 4. Użytkownik – akceptująca Regulamin i politykę prywatności osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która za pomocą Aplikacji korzysta z usług świadczonych przez Dostawcę.
 5. Usługodawca – punkt gastronomiczny, który na podstawie odrębnej umowy współpracuje z Dostawcą, oferując, a także sprzedając na rzecz Użytkowników, swoje produkty za pomocą Aplikacji.
 6. Rejestracja – czynność dokonywana przez Użytkownika, polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego udostępnionego nieodpłatnie przez Dostawcę, na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
 7. Hasło – ciąg znaków (cyfry, litery, znaki specjalne) podany przez Użytkownika w procesie Rejestracji wykorzystywany w celu uzyskania dostępu do Konta.
 8. Konto – utworzona przez Dostawcę na rzecz danego Użytkownika część Aplikacji po prawidłowym przeprowadzeniu Rejestracji, dzięki której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Aplikacji.
 9. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem, a Dostawcą o świadczenie usług drogą elektroniczną, upoważniająca Użytkownika do korzystania z usług udostępnionych przez Dostawcę w ramach Aplikacji, zgodnie z warunkami ustalonymi w niniejszym Regulaminie.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Dostawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności serwisu oraz osobą zarządzającą Aplikacją
 2. Pobranie Aplikacji oraz korzystanie z niej jest bezpłatne. Aplikacja jest dostępna w internetowych sklepach z aplikacjami: w przypadku systemu Android – Google Play, a w przypadku systemu IOS – App Store.
 3. Dla korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie urządzenia mobilnego lub przeglądarki web zgodnej ze standardem HTML5 i obsługą JavaScript podłączonych do sieci Internet. Koszty połączenia z siecią Internet ponosi Użytkownik zgodnie z umowami zawartymi z operatorem telekomunikacyjnym.
 4. Dostawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin za pośrednictwem Aplikacji przed zawarciem umowy w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§3. Rejestracja Użytkownika

 1. Dostawca udostępnia w ramach Aplikacji formularz rejestracyjny w celu Rejestracji.
 2. Rejestracja odbywa się poprzez wpisanie przez Użytkownika w formularzu wymaganych danych osobowych i akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 3. Z chwilą skutecznego zarejestrowania Użytkownika w Aplikacji pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą zawarta zostaje umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest: prowadzenie przez Dostawcę Konta Użytkownika, uzyskanie przez Użytkownika dostępu do Konta i pełnej funkcjonalności Aplikacji, pośredniczenie przy zawieraniu umów pomiędzy danym Użytkownikiem a danym Usługodawcą oferującym swoje produkty za pomocą Aplikacji, udostępnianie poprzez Aplikację treści ofert przekazywanych Dostawcy przez Usługodawców.
 4. Użytkownik w momencie Rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie w Aplikacji jego danych osobowych i adresowych, przechowywanie oraz przetwarzanie przez Dostawcę swoich danych.
 5. Użytkownik ma dostęp do danych, o których mowa w § 3 ust. 3, oraz możliwość ich zmiany, aktualizacji oraz usunięcia w dowolnym momencie.
 6. Konto Użytkownika nie może zostać przeniesione na innego Użytkownika.

§4. Korzystanie z aplikacji bez rejestracji

 1. Użytkownik posiada możliwość złożenia zamówienia w aplikacji bez konieczności rejestracji konta pod warunkiem akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności.
 2. Z chwilą skutecznego złożenia zamówienia przez Użytkownika w aplikacji, pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą zawarta zostaje umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest uzyskanie przez użytkownika dostępu do szczegółów zamówienia dokonanego w wyniku zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
 3. Użytkownik w momencie składania zamówienia bez rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie w aplikacji jego danych osobowych i adresowych, przechowywanie oraz przetwarzanie przez dostawcę swoich danych.
 4. Użytkownik ma możliwość zmiany, aktualizacji oraz usunięcia danych, o których mowa w §4 ust.3, w dowolnym momencie.

§5. Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, a także zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.
 2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do: a) korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej działania, b) korzystania z materiałów dostępnych w Aplikacji jedynie w ramach dozwolonego użytku, c) korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający pracy innych Użytkowników oraz Dostawcy, a także z poszanowaniem dóbr osobistych innych Użytkowników Aplikacji (prawo do prywatności) oraz innych przysługujących mu praw.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do każdorazowego powiadomienia Dostawcy o każdym naruszeniu jego prawa w związku z korzystaniem z Aplikacji.
 4. Użytkownik nie będzie sam ani przy udziale osób trzecich zmieniał, obchodził i łamał zabezpieczeń Aplikacji, dokonywał czynności powodujących uszkodzenia Aplikacji lub doprowadzał do jej przeciążenia.
 5. Użytkownikowi nie przysługują żadne prawa do udostępnionych przez Usługodawcę poprzez Aplikację treści ani materiałów, które stanowią własność Dostawcy i podlegają ochronie prawem autorskim. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku. Zabrania się całkowitego lub częściowego kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania oraz reprodukowania udostępnionych treści lub materiałów.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do uniemożliwiania dostępu do Aplikacji osobom trzecim. Za poufność i bezpieczeństwo swojego Konta odpowiedzialny jest wyłącznie Użytkownik, który zobowiązany jest także do niezwłocznego poinformowania Dostawcy o nieautoryzowanym wykorzystaniu jego Konta w Aplikacji przez osoby trzecie.
 7. Naruszenie przez Użytkownika obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z Regulaminu podczas korzystania z Aplikacji zwalnia Dostawcę z odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu naruszenia. Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia szkody w stosunku do Dostawcy, która powstała w związku z naruszeniem przez Użytkownika jakiejkolwiek zasady korzystania z Aplikacji.

§6. Obowiązki i uprawnienia Dostawcy

 1. Dostawca ponosi odpowiedzialność za usługi świadczone drogą elektroniczną na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422).
 2. Dostawca dba o zapewnienie najwyższej dostępności Aplikacji, jak również o jak najszybsze usuwanie wszelkich awarii spowodowanych błędnym działaniem Aplikacji. Niemniej, Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie z tytułu zapewnienia stałej i nieprzerwanej dostępności Aplikacji.
 3. Dostawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Usługodawca nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.
 4. Dostawca nie jest stroną umowy, a jedynie pośrednikiem przy zawarciu umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. Umowy zawarte za pośrednictwem Aplikacji tworzą uprawnienia i zobowiązania pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem.
 5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za (i) szkody będące skutkiem naruszenia przez Użytkowników praw osób trzecich, (ii) szkody powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji ani za (iii) usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.
 6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne/przeglądarka web Użytkownika, które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.
 7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązania przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, wynikające z umowy zawartej pomiędzy nimi za pośrednictwem Aplikacji.

§7. Realizacja umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą

 1. Wystawienie produktów żywnościowych na platformie Aplikacji przez Usługodawców nie stanowi wiążącej oferty. Umowa pomiędzy Nabywcą, a Usługodawcą jest zawarta w momencie pobrania przez Dostawcę, w imieniu Usługodawcy opłaty za usługę w kwocie równej wartości zamówienia zatwierdzonego przez Użytkownika.
 2. Użytkownik składa zamówienie produktów oferowanych przez Usługodawcę poprzez ich wybór, dodanie ich do "koszyka" oraz przejście do opcji zakończenia procesu dokonania płatności.
 3. Użytkownikowi, będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, bowiem Użytkownik zamawia za pomocą Aplikacji świeże dania i inne produkty żywnościowe, czyli rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności.
 4. Składając zamówienie, Użytkownik wybiera jedną z metod płatności ustalonych przez Dostawcę.
 5. Ceny produktów oferowanych przez Usługodawców za pośrednictwem Aplikacji są cenami brutto.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do przyjęcia zamówionych produktów w czasie widniejącym na zamówieniu osobiście lub przez osobę przez siebie wyznaczoną do odbioru. Jeżeli Użytkownik lub osoba przez niego wyznaczona do odbioru, nie przyjmie produktów w wyznaczonym miejscu i czasie, musi liczyć się z utratą zamówienia bez możliwości refundacji jego kosztu. W przypadku opcji zamówienia z odbiorem osobistym, Użytkownik zobowiązany jest do osobistego odbioru zamówienia. Podobnie, jeśli Użytkownik nie odbierze zamówienia osobiście w terminie widniejącym na zamówieniu, musi liczyć się z utratą zamówienia bez możliwości refundacji jego kosztu.

§8. Płatność oraz dostawa

 1. Użytkownik dokonuje zapłaty za złożone zamówienie za pośrednictwem płatności internetowej, realizowanej przez systemy płatnicze zewnętrznych operatorów: Dotpay i PayU zgodnie z wyborem Użytkownika. Istnieje również możliwość zapłaty gotówką lub kartą bezpośrednio przy odbiorze.
 2. Płatność internetową, o której mowa w § 8 ust.1 powyżej, uznaje się za dokonaną z chwilą akceptacji transakcji Użytkownika przez operatora zewnętrznego płatności internetowej oraz przekazania tej informacji Dostawcy.
 3. W przypadku odrzucenia zamówienia przez restaurację, o czym Użytkownik jest informowany w formie wiadomości systemowej, płatność za zamówienie jest zwracana na konto Użytkownika w terminie zależnym od operatora płatności.
 4. Jeżeli jakość zamówionego posiłku nie jest satysfakcjonująca, Użytkownik może skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Dostawcy. Dział Obsługi Klienta skontaktuje się z restauracją w imieniu Użytkownika i poinformuje o jego uwagach. Istnieją trzy sposoby kontaktu z Działem obsługi Klienta:
  • Poprzez stronę wooopit.com i kliknięcie ikony „Pomoc”.
  • Poprzez fanpage Dostawcy na Facebooku.
  • Mailowo pod adresem: contact@wooopit.com.
 5. W przypadku wybrania przez użytkownika opcji dostawy własnej restauracji, dostawa jest organizowana przez usługodawcę w ramach własnych zasobów.
 6. Dostawa realizowana jest jak najszybciej od momentu odbioru zamówienia z restauracji, jej czas zależy od drogi przebywanej przez kuriera. Czas przygotowania określony jest indywidualnie dla każdego zamówienia.
 7. Zamówione produkty są dostarczane na obszarze terytorialnym zdefiniowanym przez Usługodawców, udostępnionym przez Usługodawców w Aplikacji w formie adresu oznaczonego na mapie wraz z odległością, którą musi przebyć kurier z restauracji do miejsca dostawy, podaną w kilometrach do informacji Użytkowników.
 8. W razie problemów związanych z dowozem zamówienia pod adres wskazany przez klienta, kurier skontaktuje się telefonicznie z osobą składająca zamówienie. Jeśli klient nie odbierze telefonu, kurier zadzwoni ponownie po upływie 5 min. W przypadku ponownego braku odpowiedzi zamówienie zostanie przekazane do utylizacji.

§9. Zakończenie korzystania z Aplikacji

 1. Regulamin korzystania z aplikacji obowiązuje na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego i zgłoszenia do administratora prośby o usunięcie konta na adres e-mail: contact@wooopit.com.
 3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, narusza zasady współżycia społecznego lub godzi w usprawiedliwiony interes Dostawcy, a w szczególności jego dobre imię, Dostawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji oraz świadczonych za jej pośrednictwem usług.
 4. Zarówno Użytkownikowi jak i Dostawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podawania przyczyn. Użytkownik może zalogować się do aplikacji i użyć przycisku "Usuń moje dane" lub przesłać (np. drogą elektroniczną) oświadczenie o wypowiedzeniu umowy i usunięciu swoich danych z aplikacji. Oświadczenie jest skuteczne z chwilą jego doręczenia drugiej Stronie. Dostawca, wraz z momentem otrzymania oświadczenia, bezzwłocznie usunie Konto Użytkownika.

§10. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na działanie Aplikacji oraz na świadczone za jej pośrednictwem usługi w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, a także zadać pytania dotyczące korzystania z Aplikacji, wysyłając e-mail na adres Dostawcy: contact@wooopit.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę i model urządzenia mobilnego/przeglądarki web, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji oraz login użytkownika. Ponadto reklamacja może zawierać imię i nazwisko Użytkownika oraz numer jego telefonu.
 3. Dostawca rozpatruje reklamację w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji oraz informuje Użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia, wysyłając e-mail na adres wskazany w reklamacji. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Dostawca zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji, do użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 4. Dostawca może rozpatrywać skargi dotyczące zamówionych produktów od danego Usługodawcy. Użytkownik może skontaktować się bezpośrednio z Usługodawcą lub skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Dostawcy, który odbiera wniosek. Dane kontaktowe Usługodawcy mogą być pobierane przez Użytkownika z poziomu aplikacji.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Jeśli którekolwiek z postanowień lub postanowienia Regulaminu zostaną uznane przez sąd lub inny uprawniony organ za nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy i w będą uznawane za obowiązujące i wiążące. Postanowienie uznane za nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem zostanie zastąpione przez inne, które najlepiej będzie odpowiadać ekonomicznemu i gospodarczemu celowi korzystania z Aplikacji.
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. Nowy Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia nowej jego wersji w Aplikacji. Użytkownik może dokonać pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń i sprzeciwu do zmian wprowadzonych w Regulaminie w terminie 7 dni od daty jego udostępnienia. Zgłoszenie sprzeciwu przez Użytkownika spowoduje automatycznie ustanie uprawnień do korzystania z Aplikacji.
 3. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu będzie prawo polskie.
 4. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu lub powstające w związku z nim będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Dostawcy.
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

Data ostatniej aktualizacji: 5.06.2018r.